Psykoterapimottagning

Karin Lidén Genugu

leg psykoterapeut/socionom

Välkommen

En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i relationer. Att kunna skapa och leva i varaktiga relationer till andra ger oss sammanhang och mening. 

Grundtanken i psykodynamisk terapi är att alla psykiska symptom kan ses som meningsbärande och möjliga att förstå. Psykodynamisk terapi vilar på ett relationellt synsätt. En psykoterapi präglas av ett förtroendefullt möte mellan psykoterapeut och klient inom givna ramar i en trygg relation. Förståelse når vi tillsammans i samtalen.

I en psykoterapi undersöker vi  hur aktuella problem kan förstås i nutid och samspelar med tidigare erfarenheter. En psykoterapi kan bidra till en fördjupad kunskap och självförståelse om oss själva och andra. 

Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut, socionom med magisterexamen i socialt arbete, utbildad vid Lunds universitet. Innehar också legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. Sedan ett par år tillbaka har jag grundutbildning i Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT) för par. Jag har även gått grundläggande kurser i sexologi under ledning av RFSU.

Jag har sedan 2000 erfarenhet av psykologiskt och psykoterapeutiskt behandlingsarbete inom främst hälso- och sjukvård. Med i huvudsak individuell psykoterapi, korttids och långtids behandling, bedömning, konsultation, krisbearbetning, traumabearbetning samt anhörigstöd inom öppenvårds psykiatri. Stor erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med barn och ungdomar, unga vuxna samt familjer och par. I det psykoterapeutiska arbetet utgår jag från psykodynamisk metod och teori. Jag arbetar på S:t Lukas i Malmö sedan 5 år tillbaka vid sidan om privat mottagning.

Jag följer de etiska riktlinjerna för legitimerade psykoterapeuter. Jag är medlem i Akademikerförbundet SSR, Psykoterapicentrum, ICEEFT International Center for Exellence in Emotionally Focused Therapy (EFT) samt Adoptionscentrum.

Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning under tre år, som bedrivs parallellt med halvtids kliniskt arbete. För att antas till denna utbildning skall man ha grundutbildning i ett människovårdande yrke, te x läkare, psykolog eller socionom. En leg psykoterapeut är legitimerad av socialstyrelsen och lyder därmed under hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Som legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt, det innebär att det som du säger till mig inte förs vidare. Jag för journal då legitimerade psykoterapeuter är skyldiga att göra detta enligt lag, Patientdatalagen (PDL). Det är endast jag som har tillgång till din journal. Tystnadsplikten kan hävas i vissa fall. Det kan vara vid misstanke om allvarligare brott.

Mina tjänster

Psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandling med regelbundna samtal under en kortare tidsbegränsad eller längre period. Psykoterapi har visat sig vara verksamt för att minska olika smärtsamma känslor och tillstånd. Såsom nedstämdhet, oro och ångest, sorg, stress /utmattningstillstånd, psykosomatiska besvär, problem med ens självbild eller problem i ens nära relationer.

En korttidsterapi är tidsbegränsad och här har man ofta ett avgränsat problemområde som man utgår ifrån. I en längre kontakt kan de fria associationerna, fantasier samt medvetna och omedvetna motiv samt dess påverkan få mer utrymme. 

Psykodynamisk terapi har sina rötter i psykoanalytisk tradition som har vidareutvecklats till en rad olika inriktningar och förgreningar. Psykodynamisk terapi har ett starkt vetenskapligt stöd med mycket god evidens. Målet med en psykodynamisk terapi förutom bot och lindring av symptom är att utveckla individens psykologiska förmågor och resurser. Det kan bidra till en ökad känsla av sammanhang och mening för dem vi är.

Parterapi

Parterapi syftar till att stärka och skapa förutsättningar för en tryggare relation. Parterapi kan man söka när man upplever sig ha svårigheter i sin parrelation. Det kan handla om att negativa relationsmönster upprepar sig, där man på egen hand har svårt att förändra situationen. Förutsättningar för att gå i parterapi är att båda parter är intresserade av att förbättra sin kommunikation och att försöka finna nya sätt att relatera till varandra. I en parterapi undersöker man hur parternas respektive anknytningsmönster påverkar samspelet mellan varandra.

Jag arbetar utifrån metoden EFT ( Emotionally Focused Therapy) en parterapimetod som är en relationell, affektfokuserad samt anknytningsbaserad terapiform. EFT har ett starkt vetenskapligt stöd. Det är en korttidsterapi för par. (8 -20 sessioner) Interventionerna integrerar ett humanistiskt, erfarenhetsbaserat synsätt tillsammans med ett systemiskt strukturellt synsätt.

Kristerapi

En kristerapi är en form av psykologisk behandling  som används vid en nyligen inträffad krissituation eller händelse. Det kan handla om att t ex  att plötsligt förlora en nära anhörig genom dödsfall. Det kan också röra en förändring som sker över tid såsom att behöva möta en livsomställning relaterat till en separation, långvarig sjukdom, rehabilitering eller åldrande. En kristerapi behöver inte bara handla om den enskilda företeelsen utan kan också handla om svårigheter efteråt.

De flesta som varit med om en kris genomgår ofta olika faser och erfar olika slags känslor såsom sorg, ilska, frustration och rädsla. Det är inte heller ovanligt att man erfar fysiska symptom. Det som särskiljer kristerapi från annan psykoterapi är att man bearbetar känslor och minnen och tankar kopplat till krisen. Man kan ses under en avgränsad tid ca 4-15 sessioner och ibland uppemot 25 sessioner.

Vårdval psykoterapi PDT

Från och med 1 december 2022 har jag avtal med Region Skåne för vårdval psykoterapi, psykodynamisk terapi (PDT). Målgruppen är vuxna från 16 år och uppåt. Du behöver kontakta din vårdcentral för att erhålla en remiss.  En läkare eller psykolog på vårdcentralen utfärdar en remiss som skickas till mig. När remissen inkommit bokar vi en tid för ett första samtal. Detta är ett bedömnings samtal som leder till en överenskommelse om dina behov och önskemål med psykoterapin. I en korttids psykoterapi fokuserar vi ofta på något problemområde. Behandlingen inom vårdval psykoterapi består av 25 sessioner plus ett uppföljande samtal 3 månader efter avslutad behandling. Totalt sett 26 sessioner.

Psykoterapi online

 I vissa fall  kan det vara svårt att komma till mottagningen. Jag erbjuder då psykoterapi via videolänk. Samtalen sker via system som krypterar och är godkända för online psykoterapi. Varje terapi session är upplagd på samma sätt som ett mottagningsbesök och pågår i 45 minuter.

Priser

Psykodynamisk terapi 900kr per session (45 min)

Parterapi 1500kr per session (60 min)

Vårdval: 200kr per session upp till högkostnadsskydd /frikort. (45 min)

Avbokning skall göras senast 24 timmar före avtalad tid. Vid avbokning senare än 24 timmar debiteras fullt pris. Uteblivet besök debiteras.  För patienter inom vårdval psykoterapi debiteras 400 kr.

Betalning sker mot faktura eller företagsswish.

Samarbeten

Psykoterapi- Rehabilitering

Jag samarbetar med Apex Rehab med psykologisk behandling i kombination med annan vård bland annat  fysioterapi eller kiropraktik. Detta kan  t ex inbegripa ett psykologiskt stöd eller bearbetning kring att hantera kroppsliga förändringar tillföljd av fysiska skador, smärtproblematik, utmattningssyndrom för att nämna ett par.

Både privatpersoner samt företag är välkomna att vända sig till mig.

Adoptionsspecifikt samtalsstöd

Jag samarbetar även med Apoteksgården Kognitivt Center – som tillsammans med  Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd MFoF erbjuder adoptionsspecifikt samtalsstöd för adopterade och anhöriga. v g kontakta Apoteksgården 0709-81 20 10 för att boka in ett första telefonsamtal eller gå in på hemsida www.adopterad.com

Kontakt

Du är varmt välkommen att höra av dig för frågor eller tidsbokning.

 tel: 0708-386814

e-post: info@karinlidengenugu.se 

eller via formuläret 

https://www.karinlidengenugu.se    

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.

Mottagning, Malmö

Besöksadress: Jörgen Ankersgatan 12 vån 3,  211 45 Malmö.

Mottagningen ligger mellan Triangeln och Davidhalls torg med goda parkeringsmöjligheter och närhet till allmänna kommunikationer.

 

Mottagning, Limhamn

Besöksadress: Linnégatan 45, Limhamn. (Apex Rehab)

Kliniken ligger i centrala Limhamn men närhet till bussförbindelser samt parkeringsmöjligheter.