Psykoterapimottagning

Karin Lidén-Genugu

leg psykoterapeut/socionom

Välkommen

En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i relationer. Att kunna skapa och leva i varaktiga relationer till andra ger oss sammanhang och mening. 

Grundtanken i psykodynamisk terapi är att alla psykiska symptom kan ses som meningsbärande och möjliga att förstå. Psykodynamisk terapi vilar på ett relationellt synsätt. En psykoterapi präglas av ett förtroendefullt möte mellan psykoterapeut och klient inom givna ramar i en trygg relation. Förståelse når vi tillsammans i samtalen.

I en psykoterapi undersöker vi  hur aktuella problem kan förstås i nutid och samspelar med tidigare erfarenheter. En psykoterapi kan bidra till en fördjupad kunskap och självförståelse om oss själva och andra. 

Du är välkommen som privatperson eller företag. 

Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut, socionom med magisterexamen i socialt arbete, utbildad vid Lunds universitet. Innehar också legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. 

Sedan ett par år tillbaka har jag grundutbildning i Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT) för par. Jag har även gått grundläggande kurser i sexologi under ledning av RFSU.

Jag har sedan år 2000 erfarenhet av psykologiskt och psykoterapeutiskt behandlingsarbete inom hälso- och sjukvård; företrädelsevis inom öppenvårdspsykiatri samt primärvård, bland annat via  hälsoval/vårdval. Majoriteten av mitt arbete sker inom ramen för individuell psykoterapi, både korttids och långtids behandling. Ett besök kan ske som ett fysiskt besök på min mottagning eller digitalt via krypterade och säkra system.

Jag vänder mig till ungdomar över 16 år, unga vuxna, vuxna samt  par. I det psykoterapeutiska arbetet utgår jag från psykodynamisk metod och teori.

Från och med 2018 arbetar jag på S:t Lukas i Malmö, vid sidan om privat mottagning.

Jag följer de etiska riktlinjerna för legitimerade psykoterapeuter. Jag är medlem i Akademikerförbundet SSR, Psykoterapicentrum samt ICEEFT International Center for Exellence in Emotionally Focused Therapy (EFT).

Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning under tre år, som bedrivs parallellt med halvtids kliniskt arbete. För att antas till denna utbildning skall man ha grundutbildning i ett människovårdande yrke, te x läkare, psykolog eller socionom. En leg psykoterapeut är legitimerad av socialstyrelsen och lyder därmed under hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Som legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt, det innebär att det som du säger till mig inte förs vidare. Jag för journal då legitimerade psykoterapeuter är skyldiga att göra detta enligt lag, Patientdatalagen (PDL). Det är endast jag som har tillgång till din journal. Tystnadsplikten kan hävas i vissa fall. Det kan vara vid misstanke om allvarligare brott.

Mina tjänster

Psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandling med regelbundna samtal under en kortare tidsbegränsad eller längre period. Psykoterapi har visat sig vara verksamt för att minska olika smärtsamma känslor och tillstånd. Såsom nedstämdhet, oro och ångest, sorg, stress /utmattningstillstånd, psykosomatiska besvär, problem med ens självbild eller problem i ens nära relationer.

En korttidsterapi är tidsbegränsad och här har man ofta ett avgränsat problemområde som man utgår ifrån. I en längre kontakt kan de fria associationerna, fantasier samt medvetna och omedvetna motiv samt dess påverkan få mer utrymme. 

Psykodynamisk terapi har sina rötter i psykoanalytisk tradition som har vidareutvecklats till en rad olika inriktningar och förgreningar. Psykodynamisk terapi har ett starkt vetenskapligt stöd med mycket god evidens. Målet med en psykodynamisk terapi förutom bot och lindring av symptom är att utveckla individens psykologiska förmågor och resurser. Det kan bidra till en ökad känsla av sammanhang och mening för dem vi är.

Parterapi

Parterapi syftar till att stärka och skapa förutsättningar för en tryggare relation. Parterapi kan man söka när man upplever sig ha svårigheter i sin parrelation. Det kan handla om att negativa relationsmönster upprepar sig, där man på egen hand har svårt att förändra situationen. Förutsättningar för att gå i parterapi är att båda parter är intresserade av att förbättra sin kommunikation och att försöka finna nya sätt att relatera till varandra. I en parterapi undersöker man hur parternas respektive anknytningsmönster påverkar samspelet mellan varandra.

Jag arbetar utifrån metoden EFT ( Emotionally Focused Therapy) en parterapimetod som är en relationell, affektfokuserad samt anknytningsbaserad terapiform. EFT har ett starkt vetenskapligt stöd. Det är en korttidsterapi för par. (8 -20 sessioner) Interventionerna integrerar ett humanistiskt, erfarenhetsbaserat synsätt tillsammans med ett systemiskt strukturellt synsätt.

Kristerapi

En kristerapi är en form av psykologisk behandling  som används vid en nyligen inträffad krissituation eller händelse. Det kan handla om att t ex  att plötsligt förlora en nära anhörig genom dödsfall. Det kan också röra en förändring som sker över tid såsom att behöva möta en livsomställning relaterat till en separation, långvarig sjukdom, rehabilitering eller åldrande. En kristerapi behöver inte bara handla om den enskilda företeelsen utan kan också handla om svårigheter efteråt.

De flesta som varit med om en kris genomgår ofta olika faser och erfar olika slags känslor såsom sorg, ilska, frustration och rädsla. Det är inte heller ovanligt att man erfar fysiska symptom. Det som särskiljer kristerapi från annan psykoterapi är att man bearbetar känslor och minnen och tankar kopplat till krisen. Man kan ses under en avgränsad tid ca 4-15 sessioner och ibland uppemot 25 sessioner.

Hälsoval psykoterapi PDT

Jag har avtal med Region Skåne för vårdval psykoterapi, psykodynamisk terapi (PDT). Målgruppen är vuxna från 16 år och uppåt. Du behöver kontakta din vårdcentral för att erhålla en remiss.  Det är läkare eller psykolog  som utfärdar en remiss. När din remiss emottagits och godkänts bokar vi en tid för några inledande bedömningssamtal där du får berätta med egna ord vad som gör att du söker psykoterapi.

Detta leder till en överenskommelse om dina behov och önskemål med psykoterapin. I en korttidsterapi fokuserar vi ofta på något problemområde. Behandlingen inom vårdval psykoterapi  kan bestå av upp till 25 sessioner plus ett uppföljande samtal 3 månader efter avslutad behandling. Totalt sett max 26 sesioner.

Digital mottagning

  I vissa fall  kan det vara svårt att komma till mottagningen. Jag erbjuder då psykoterapi via videolänk. Samtalen sker via system som krypterar och är godkända för digital psykoterapi. Varje terapisession är upplagd på samma sätt som ett mottagningsbesök och pågår i 45 minuter. 

Psykoterapi - Adoption

Jag erbjuder psykoterapi för ungdomar över 16 år, adopterade, adoptivföräldrar samt par. Jag är van vid att möta funderingar och känslor kopplat till identitet och ursprung, frågor om minoritetstress samt rasism. Samtalen kan beröra olika delar i adoptionstriaden  t ex kopplat till självbild, anknytningsmönster eller kring föräldraskap mm. 

Priser

Psykodynamisk terapi  privatbetalande (45 min) pris enligt överenskommelse.

Parterapi  (60 min) pris enligt överenskommelse.

Hälsoval psykoterapi (PDT): 200kr per session upp till högkostnadsskydd /frikort. (45 min)

Avbokning skall göras senast 48 timmar före avtalad tid. Vid avbokning senare än 48 timmar debiteras fullt pris. 

Uteblivet besök debiteras.  

Patienter inom hälsoval psykoterapi (avbokning 24 timmar före avtalad tid) 

Betalning sker mot faktura eller företagsswish.

Kontakt

Du är varmt välkommen att höra av dig för frågor eller tidsbokning.

 tel: 0708-386814

e-post: info@karinlidengenugu.se 

eller via formuläret 

https://www.karinlidengenugu.se    

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.

 
Mottagning, Malmö-Limhamn

Besöksadress: Linnégatan 45, Limhamn. (Vi delar mottagning med Apex Rehab)

Mottagningen ligger mitt på Limhamn med goda parkeringsmöjligheter och närhet till allmänna kommunikationer.