Psykoterapimottagning

Mina tjänster

An overview of the services you offer and how they will benefit the visitor.

Psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandling med regelbundna samtal under en kortare tidsbegränsad eller längre period. Psykoterapi har visat sig vara verksamt för att minska olika smärtsamma känslor och tillstånd. Såsom nedstämdhet, oro och ångest, sorg, stress/utmattningstillstånd, psykosomatiska besvär, problem med ens självbild eller problem i ens nära relationer. 

Psykodynamisk terapi vilar på ett relationellt synsätt där både patient och psykoterapeut bidrar till terapiprocessen. I en psykodynamisk terapi anses allt vi gör, tänker, känner som meningsfullt att förstå. Genom att bli medvetna om våra känslor, tankar och behov samt var det kommer ur kan man skapa förutsättningar för att kunna förändras och växa. 

Psykodynamisk terapi har sina rötter i psykoanalytisk tradition som har vidareutvecklats till en rad olika inriktningar och förgreningar. Psykodynamisk terapi har ett starkt vetenskapligt stöd med mycket god evidens. Som i många andra terapiformer måste man vara villig att ta en aktiv del i det psykoterapeutiska arbetet; vilket i psykodynamisk terapi innebär att berätta om sig själv, sina känslor och sina relationer så öppet det går. Det kan bidra till en fördjupad kunskap och självförståelse om oss själva och i relation till andra.

 I en längre kontakt kan de fria associationerna, fantasier samt medvetna och omedvetna motiv samt dess påverkan på oss få mer utrymme. Målet med en psykodynamisk terapi förutom bot och lindring av symptom är att utveckla individens psykologiska förmågor och resurser. Det kan bidra till en ökad känsla av sammanhang och mening för dem vi är.

Parterapi

Parterapi syftar till att stärka och skapa förutsättningar för en tryggare relation. Parterapi kan man söka när man upplever sig ha svårigheter i sin parrelation. Det kan handla om att negativa relationsmönster upprepar sig, där man på egen hand har svårt att förändra situationen.  

Förutsättningar för att gå i parterapi är att båda parter är intresserade av att förbättra sin kommunikation och att försöka finna nya sätt att relatera till varandra. I en parterapi undersöker man hur  parternas respektive anknytningsmönster påverkar samspelet mellan varandra. 

Man undersöker även hur omedvetna tankar och känslor påverkar relationen. De kan ha betydelse för de kriser och konflikter som man behöver hjälp att hantera. 

Jag arbetar utifrån metoden EFT ( Emotional Focused Therapy) EFT har ett starkt vetenskapligt stöd. Det är en korttidsterapi för par ( 8 -20 sessioner) Interventionerna integrerar ett humanistiskt, erfarenhetsbaserat synsätt tillsammans med ett systemiskt strukturellt synsätt.

Kristerapi

En kristerapi är en form av psykologisk behandling  som används vid en nyligen inträffad krissituation eller händelse. Det kan handla om att t ex  att plötsligt förlora en nära anhörig genom dödsfall. 

Det kan också röra en förändring som sker över tid såsom att behöva möta en livsomställning relaterat till en separation, långvarig sjukdom, rehabilitering eller åldrande. 

En kristerapi behöver inte bara handla om den enskilda företeelsen utan kan också handla om svårigheter efteråt. 

De flesta som varit med om en kris genomgår ofta olika faser och erfar olika slags känslor såsom sorg, ilska, frustration och rädsla. Det är inte heller ovanligt  att man erfar fysiska symptom. 

Det som särskiljer kristerapi från annan psykoterapi är att man bearbetar känslor och minnen och tankar kopplat till krisen. Man kan ses under en avgränsad tid ca 4-15 sessioner  och ibland uppemot 25 sessioner.

Online terapi

I vissa fall eller på grund av av speciella omständigheter kan det vara svårt att komma till mottagningen. Jag erbjuder då psykoterapi via videolänk. Samtalen sker via system som krypterar och är godkända för online psykoterapi. Varje terapisession är upplagd på samma sätt som ett mottagningsbesök och pågår i 45 minuter.

Vårdval psykoterapi

Jag har avtal med Region Skåne för vårdval psykoterapi, psykodynamisk terapi ( PDT). Du behöver kontakta din vårdcentral för att erhålla en remiss.  En läkare eller psykolog på vårdcentralen utfärdar och skickar en remiss till mig. 

När remissen inkommit bokar vi  en tid för ett första samtal. Detta är ett bedömningssamtal. Det leder till en överenskommelse om dina behov och önskemål med psykoterapin. 

I en korttidspsykoterapi fokuserar vi ofta på något problemområde. Behandlingen inom vårdval psykoterapi består av 25 sessioner  plus ett uppföljande samtal 3 månader efter avslutad behandling. Totalt sett 26 sessioner.

Samarbete

Jag samarbetar med kiropraktorkliniken Laurin där jag tar emot  på Geijersgatan 8, Limhamn. Jag erbjuder också psykoterapi online. Jag erbjuder vårdval psykoterapi samt psykoterapi som privatbetalande för både enskilda och par. Jag arbetar med kris- stress och konflikthantering såväl  privat som arbetsrelaterat. Både privatpersoner och företag är välkomna attvända sig till mig.

Varmt välkommen att höra av dig för frågor eller för att boka en tid