Karin Lidèn Genugu

leg psykoterapeut/socionom

Välkommen

En av människans viktigaste drivkrafter är att vara i relationer. Att kunna skapa och leva i varaktiga relationer till andra ger oss sammanhang och mening. 

Grundtanken i psykodynamisk terapi är att alla psykiska symptom kan ses som meningsbärande och möjliga att förstå. Psykodynamisk terapi vilar på ett relationellt synsätt. En psykoterapi präglas av ett förtroendefullt möte mellan psykoterapeut och klient inom givna ramar i en trygg relation. Förståelse når vi tillsammans i samtalen.

I en psykoterapi undersöker vi  hur aktuella problem kan förstås i nutid och samspelar med tidigare erfarenheter. En psykoterapi kan bidra till en fördjupad kunskap och självförståelse om oss själva och andra. 

Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut, socionom med magisterexamen i socialt arbete, utbildad vid Lunds universitet. Innehar också legitimation som hälso- och sjukvårdskurator. Sedan ett par år tillbaka har jag grundutbildning i Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT) för par. Jag har även gått grundläggande kurser i sexologi under ledning av RFSU.

Jag har sedan 2000 erfarenhet av psykologiskt och psykoterapeutiskt behandlingsarbete inom främst hälso- och sjukvård. Med i huvudsak individuell psykoterapi, korttids och långtids behandling, bedömning, konsultation, krisbearbetning,  traumabearbetning samt anhörigstöd inom öppenvårds psykiatri.  Stor erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete med barn och ungdomar, unga vuxna samt familjer och par. I det psykoterapeutiska arbetet utgår jag från psykodynamisk metod och teori. Jag arbetar på S:t Lukas i Malmö sedan 5 år tillbaka vid sidan om privat mottagning.

Jag följer de etiska riktlinjerna för legitimerade psykoterapeuter. Jag är medlem i Akademikerförbundet SSR,  Psykoterapicentrum, ICEEFT International Center for Exellence in Emotionally Focused Therapy (EFT) samt Adoptionscentrum.

Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning under tre år, som bedrivs parallellt med halvtids kliniskt arbete. För att antas till denna utbildning skall man ha grundutbildning i ett människovårdande yrke, te x läkare, psykolog eller socionom. En leg psykoterapeut är legitimerad av socialstyrelsen och lyder därmed under hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Som legitimerad psykoterapeut har jag tystnadsplikt, det innebär att det som du säger till mig inte förs vidare. Jag för journal då legitimerade psykoterapeuter är skyldiga att göra detta enligt lag, Patientdatalagen (PDL). Det är endast jag som har tillgång till din journal. Tystnadsplikten kan hävas i vissa fall. Det kan vara vid misstanke om allvarligare brott.

 INTEGRITETSPOLICY

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft som gäller i
hela EU och som ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL 1998:204).
Syftet med GDPR är att stärka den personliga integriteten vid behandling av
personuppgifter. I Sverige finns sedan tidigare Patientdatalagen (PDL;SFS 2008:353)
som bland annat reglerar vad som gäller för personuppgifter i patientjournaler. Det
är därför troligt att GDPR inte kommer innebära några avgörande förändringar
gällande journalföring utöver de som PDL och andra förordningar reglerar. Det skydd
av integritet som GDPR innebär kan anses vara tillvaratagna i nuvarande
lagstiftning.

Behandling av personuppgifter :
Jag använder mig av en journal som överensstämmer med krav på journalsystem
enligt Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso-och sjukvård (SOSFS 2008:14). Personuppgifter som lagras i journalen enligt Patientdatalagen (PDL) är personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, faktureringsuppgifter samt journalanteckningar. Personuppgifterna kommer att sparas enligt lagstiftningens krav på bevarande av journal.

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du skickar ett meddelande i ett e-post formulär eller att du skickat e-post till info@karinlidengenugu.se  sparas för att jag ska kunna ta kontakt med dig. E-postadressen används endast i syfte att ha kontakt med dig rörande de anledningar till att du tog kontakt med mig kring. Den används inte för marknadsföring och delas inte med tredje part.

Om du har blivit klient hos Karin Lidén Genugu,  kommer din e-postadress , mobilnummer och e-postadress att sparas. Mobilnummer och e-postadress används för att ta kontakt med dig som klient vid t ex sjukdom. Adressuppgifter för post används endast vid fakturering. När du som klient har slutat hos Karin Liden Genugu kommer din e-postadress och ditt mobilnummer tas bort, senast inom ett år. Postadressen och eventuell e-postadress på fakturorna måste lagras i 7 år p g a bokföringslagen. Skatteverket kan behöva att granska bokföringen i den enskilda firman. I det fallet kommer de fakturor som som gäller dig som kund vara tillgängliga för Skatteverket.

Ansvarig för personuppgifter på enskild firma Karin Liden Genugu, är Karin Liden Genugu, info@karinlidengenugu.se. Vill du veta mera och har frågor hur dina personuppgifter hanteras hör av dig på  ovanstående mail. Detta gäller också om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgifter.

Mina tjänster

Psykoterapi

Psykoterapi är en psykologisk behandling med regelbundna samtal under en kortare tidsbegränsad eller längre period. Psykoterapi har visat sig vara verksamt för att minska olika smärtsamma känslor och tillstånd. Såsom nedstämdhet, oro och ångest, sorg, stress /utmattningstillstånd, psykosomatiska besvär, problem med ens självbild eller problem i ens nära relationer.

En korttidsterapi är tidsbegränsad och här har man ofta ett avgränsat problemområde som man utgår ifrån. I en längre kontakt kan de fria associationerna, fantasier samt medvetna och omedvetna motiv samt dess påverkan få mer utrymme. 

Psykodynamisk terapi har sina rötter i psykoanalytisk tradition som har vidareutvecklats till en rad olika inriktningar och förgreningar. Psykodynamisk terapi har ett starkt vetenskapligt stöd med mycket god evidens. Målet med en psykodynamisk terapi förutom bot och lindring av symptom är att utveckla individens psykologiska förmågor och resurser. Det kan bidra till en ökad känsla av sammanhang och mening för dem vi är.

Parterapi

Parterapi syftar till att stärka och skapa förutsättningar för en tryggare relation. Parterapi kan man söka när man upplever sig ha svårigheter i sin parrelation. Det kan handla om att negativa relationsmönster upprepar sig, där man på egen hand har svårt att förändra situationen. Förutsättningar för att gå i parterapi är att båda parter är intresserade av att förbättra sin kommunikation och att försöka finna nya sätt att relatera till varandra. I en parterapi undersöker man hur parternas respektive anknytningsmönster påverkar samspelet mellan varandra.

Jag arbetar utifrån metoden EFT ( Emotionally Focused Therapy) en parterapimetod som är en relationell, affektfokuserad samt anknytningsbaserad terapiform. EFT har ett starkt vetenskapligt stöd. Det är en korttidsterapi för par. (8 -20 sessioner) Interventionerna integrerar ett humanistiskt, erfarenhetsbaserat synsätt tillsammans med ett systemiskt strukturellt synsätt.

Kristerapi

En kristerapi är en form av psykologisk behandling  som används vid en nyligen inträffad krissituation eller händelse. Det kan handla om att t ex  att plötsligt förlora en nära anhörig genom dödsfall. Det kan också röra en förändring som sker över tid såsom att behöva möta en livsomställning relaterat till en separation, långvarig sjukdom, rehabilitering eller åldrande. En kristerapi behöver inte bara handla om den enskilda företeelsen utan kan också handla om svårigheter efteråt.

De flesta som varit med om en kris genomgår ofta olika faser och erfar olika slags känslor såsom sorg, ilska, frustration och rädsla. Det är inte heller ovanligt att man erfar fysiska symptom. Det som särskiljer kristerapi från annan psykoterapi är att man bearbetar känslor och minnen och tankar kopplat till krisen. Man kan ses under en avgränsad tid ca 4-15 sessioner och ibland uppemot 25 sessioner.

Vårdval psykoterapi PDT

Från och med 1 december 2022 har jag avtal med Region Skåne för vårdval psykoterapi, psykodynamisk terapi (PDT). Målgruppen är vuxna från 16 år och uppåt. Du behöver kontakta din vårdcentral för att erhålla en remiss.  En läkare eller psykolog på vårdcentralen utfärdar en remiss som skickas till mig. När remissen inkommit bokar vi en tid för ett första samtal. Detta är ett bedömnings samtal som leder till en överenskommelse om dina behov och önskemål med psykoterapin. I en korttids psykoterapi fokuserar vi ofta på något problemområde. Behandlingen inom vårdval psykoterapi består av 25 sessioner plus ett uppföljande samtal 3 månader efter avslutad behandling. Totalt sett 26 sessioner.

Psykoterapi online

 I vissa fall  kan det vara svårt att komma till mottagningen. Jag erbjuder då psykoterapi via videolänk. Samtalen sker via system som krypterar och är godkända för online psykoterapi. Varje terapi session är upplagd på samma sätt som ett mottagningsbesök och pågår i 45 minuter.

Samarbete

Psykoterapi- Rehabilitering

Jag samarbetar med Kiropraktorkliniken Laurin med psykologisk behandling av patienter som behandlas för  exempelvis  mild till måttlig depression, ångest, stress och utmattningsproblematik, rehabilitering efter sjukdom eller skador som exempelvis långtidscovid, psykosomatiska besvär samt smärtproblematik. För tidsbokning direkt via Laurins klicka på länken nedan eller ring 040-300314.

Jag tar emot patienter via vårdval psykoterapi samt privatbetalande. Både privatpersoner samt företag är välkomna att vända sig till mig.

Adoptionsspecifikt samtalsstöd

Jag samarbetar även med Apoteksgården Kognitivt Center -som tillsammans med  Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd MFoF erbjuder adoptionsspecifikt samtalsstöd för adopterade och anhöriga. v g kontakta Apoteksgården 0709-81 20 10 för att boka in ett första telefonsamtal eller gå in på hemsida www.adopterad.cm

Priser

Psykodynamisk terapi 900kr per session (45 min)

Parterapi 1200kr per session (60 min)

Vårdval: 200kr per session upp till högkostnadsskydd /frikort. (45 min)

Avbokning skall göras senast 24 timmar före avtalad tid. Vid avbokning senare än 24 timmar debiteras fullt pris. Uteblivet besök debiteras.  För patienter inom vårdval psykoterapi debiteras 400 kr.

Betalning sker mot faktura eller företagsswish.

Kontakt

Du är varmt välkommen att höra av dig för frågor eller tidsbokning.

 tel: 0708-386814

e-post: info@karinlidengenugu.se 

eller via formuläret 

https://www.karinlidengenugu.se    

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.

Mottagning, Malmö

Besöksadress: Jörgen Ankersgatan 12 vån 3,  211 45 Malmö.

Mottagningen ligger mellan Triangeln och Davidhalls torg med goda parkeringsmöjligheter och närhet till allmänna kommunikationer.

 

Mottagning, Limhamn

Besöksadress Limhamn: Geijersgatan 8, 216 18 Limhamn. (Kiropraktorkliniken Laurin)

Kliniken ligger i Utmaningarnas hus i rondellen mellan Limhamnsvägen och Geijersgatan. Här finns gratis parkeringsmöjligheter, glöm ej P-skiva